ασφάλεια

Αποθήκευση επικίνδυνων χημικών

14/04/2021
Μέσα στο συνεργείο, από τη φύση της δουλειάς, συσσωρεύονται αρκετές επικίνδυνες ουσίες, όπως και απόβλητα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούµε. Η έλλειψη οργάνωσης στην αποθήκευσή τους κρύβει κινδύνους...

Εκτός από τα αυτοκίνητα, τα εργαλεία και τα εξαρτήµατα, στο συνεργείο υπάρχουν και χηµικά τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των οχηµάτων. Τα περισσότερα από τα υλικά και τα ανταλλακτικά δεν θεωρούνται αρκετά επικίνδυνα, ώστε να απαιτούν ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την αποθήκευσή τους. Κάποια, όµως, εγκυµονούν κινδύνους εάν δεν τα χειριστούµε ή δεν τα αποθηκεύσουµε σωστά. Γι’ αυτά το συνεργείο πρέπει να λάβει ιδιαίτερη µέριµνα. Τα επίφοβα υλικά αναγράφουν στη συσκευασία τους µία ειδοποίηση µαζί µε τις κατάλληλες πληροφορίες αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε διαβάσει και ακολουθήστε πιστά τις προτεινόµενες οδηγίες.


Η σωστή αποθήκευση των διάφορων χηµικών στο συνεργείο είναι απαραίτητη, πρωτίστως, για τη διατήρηση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Στο συνεργείο, από το είδος των εργασιών που γίνονται, παράγονται απόβλητα, όπως: παλιές µπαταρίες, αερόσακοι, χρησιµοποιηµένα λάδια κλπ. Εάν το κάθε απόβλητο προέρχεται από επικίνδυνο υλικό, κατά κανόνα, είναι και αυτό επικίνδυνο και δεν επιτρέπεται να το πετάξουµε µαζί µε τα οικιακά σκουπίδια. Πρέπει να αποθηκευτεί σε ασφαλή χώρο στο συνεργείο, µέχρι να γίνει η αποµάκρυνσή του µε ασφάλεια. Η αποθήκευση, στην προκειµένη περίπτωση, ακολουθεί τους ίδιους κανόνες µε τα υπόλοιπα επικίνδυνα υλικά.

Τα υλικά «SOS»

Oι επικίνδυνες ουσίες στα συνεργεία είναι πολλές, όμως, οι σημαντικότερες είναι: η βενζίνη, το πετρέλαιο, τα λιπαντικά του κινητήρα και των κιβωτίων, τα γράσα, οι διάφοροι διαλύτες, τα βερνίκια και τα χρώματα, τα ψυκτικά ρευστά κ.ά.

Οι διαλύτες είναι υγρές χημικές ουσίες, ιδιαίτερα δραστικές και οι κίνδυνοι από αυτούς είναι οι εξής:

 1. Πρόκληση έκρηξης ή ανάφλεξης, αφού είναι κατά κανόνα πτητικοί και εύφλεκτοι. Οι περισσότεροι σχηματίζουν εύκολα εκρηκτικά μίγματα σε κανονική θερμοκρασία, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι
 2. Πρόκληση νάρκωσης
 3. Πρόκληση μόνιμων βλαβών ή και θανάτου, αφού συχνά εμφανίζουν τοξική δράση
 4. Ερεθισμός του δέρματος.

Αποθήκευση & διαχείριση

Η ακατάλληλη αποθήκευση επικίνδυνων υλικών μπορεί να προκαλέσει κινδύνους από εισπνοή ή από πρόκληση πυρκαγιάς. Ωστόσο, με σωστή αποθήκευση και τους κατάλληλους χειρισμούς, μπορούν να βρίσκονται στον χώρο του συνεργείου τέτοια υλικά, χωρίς να δημιουργούν κίνδυνο. Ακολουθούν ορισμένοι ενδεδειγμένοι τρόποι για να διασφαλιστεί ότι χειρίζεστε σωστά αυτά τα επικίνδυνα υλικά στα σημεία αποθήκευσης:

 1. Πετάξτε τα αχρησιμοποίητα ή ληγμένα προϊόντα. Απορρίψτε οτιδήποτε έχει λήξει ή δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Διατηρήστε τα επικίνδυνα υλικά στη συσκευασία τους. Είναι σημαντικό να διατηρείτε όλα τα υλικά στο αρχικό τους δοχείο, ώστε να γνωρίζει ο καθένας τι είναι το κάθε προϊόν, αλλά και πότε λήγει.
 3. Τα επικίνδυνα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται έτσι, ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος, πάνω από μισό μέτρο, μέχρι την οροφή.
 4. Αποθηκεύστε τα εύφλεκτα υγρά σε στεγανά και ανθεκτικά δοχεία, με σαφή σήμανση ή χρωματική κωδικοποίηση. Τα πλαστικά μπουκάλια είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ για αυτήν τη χρήση.

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι οι χημικές ουσίες μπορεί να είναι επικίνδυνες όταν θερμανθούν εξαιρετικά, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να τις διατηρείτε μακριά από πηγές θερμότητας ή άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Ελέγξτε τις ουσίες που αποθηκεύετε και ΠΟΤΕ μην κρατάτε τις εύφλεκτες κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας. Εάν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε τα εύφλεκτα υγρά σε χώρο με καλό εξαερισμό και απορρίψτε σωστά αυτά που δεν χρειάζεστε, πλέον.

Ο σωστός αερισµός στα σηµεία, όπου υπάρχουν αποθηκευµένα επικίνδυνα υλικά, αποτελεί µία καλή πρακτική. Όταν οι κλιµατικές συνθήκες το επιτρέπουν, οι πόρτες του συνεργείου πρέπει να είναι ανοικτές, για να ευνοούν τον φυσικό αερισµό. Με κλειστές πόρτες θα πρέπει να λειτουργεί ο γενικός εξαερισµός. Στα σηµεία όπου αποθηκεύονται υλικά τα οποία γίνονται εκρηκτικά από τις αναθυµιάσεις τους, θα πρέπει όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα, όπως πχ, ο ανεµιστήρας, να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να διαχωρίζονται από το συνεργείο µε πυράντοχα χωρίσµατα. Επίσης, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί σύστηµα πυρανίχνευσης και αυτόνοµο σύστηµα πυρόσβεσης!

Στους χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών πρέπει να υπάρχει σχετική σήμανση, όπως και απαγόρευση κατανάλωσης τροφίμων ή ποτών, αλλά και καπνίσματος στο συνεργείο. Η τάξη και η καθαριότητα των χώρων αποτελεί βασική παράμετρο στην πρόληψη ατυχημάτων, γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει φροντίδα για τον τακτικό καθαρισμό τους.

Οι κενές συσκευασίες πρέπει, άµεσα, να αποµακρύνονται και να διατηρούνται πάντα καθαροί οι διάδροµοι.

Αποθήκευση αερόσακων

Αερόσακους και προεντατήρες θα συναντήσουμε σε όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα και ενδέχεται να χρειάζονται επισκευή ή αντικατάσταση, με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν εκρηκτική γόμωση και, εάν ενεργοποιηθούν κατά λάθος, υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού ή έκθεσης σε επιβλαβείς ουσίες. Όποιος εκτελεί εργασίες σε αυτά, απαιτείται να γνωρίζει τους κινδύνους και τις προφυλάξεις που χρειάζεται να ληφθούν, η δε αποθήκευσή τους θα πρέπει να είναι νόμιμη και σύμφωνη με τους κανόνες ασφαλείας.

Η αποθήκευση αερόσακων εμπίπτει στην Κλάση Κινδύνου 1 (εκρηκτικά), εάν το συνολικό εκρηκτικό υλικό ξεπερνά τα 5 κιλά (συνήθως, περίπου, 50 συσκευές) και τότε οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια από την τοπική αρχή.

Εάν η ποσότητα είναι 5 κιλά ή χαμηλότερη, δεν απαιτείται μεν αδειοδότηση, αλλά εξακολουθούν να λαμβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Οι αερόσακοι και οι προεντατήρες ζωνών ασφαλείας να αποθηκεύονται, πάντα, σε κατάλληλα κιβώτια, καλά στερεωμένα τα οποία πρέπει να είναι ανθεκτικά, στεγνά, να μην έχουν τμήματα με εκτεθειμένο χάλυβα, να είναι εύκολο να διατηρούνται καθαρά, να κλείνουν και να κλειδώνουν.
 • Τα κιβώτια αυτά δεν πρέπει να βρίσκονται:
 1. σε χώρο μαζί με λάδια, χρώματα και άλλα εύφλεκτα υλικά,
 2. σε περιοχές όπου πραγματοποιούνται θερμές εργασίες, όπως συγκόλληση
 3. δίπλα σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, πρίζες, πίνακες διανομής κλπ.

Χώρος αποθήκευσης χρωµάτων

Πολλά χρώματα και διαλύτες, που χρησιμοποιούνται στο συνεργείο, εκπέμπουν εύφλεκτους ατμούς, επικίνδυνους για την υγεία, εάν εισπνέονται. Η διαφυγή ατμών διαλύτη πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.


Ο κατάλληλος χώρος για την αποθήκευση και ανάμιξη των χρωμάτων, πρέπει να είναι σύμφωνος με τη μελέτη πυροπροστασίας και να διαθέτει επαρκή αερισμό για να αποτρέπει τη συσσώρευση εύφλεκτων ατμών. Αυτό σημαίνει περισσότερες από πέντε αλλαγές αέρα ανά ώρα.

Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εύφλεκτα δοχεία υγρών πρέπει να διατηρούνται κλειστά και να αποθηκεύονται σε κατάλληλα, ανθεκτικά στη φωτιά, ερμάρια, ντουλάπια ή κάδους, που έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν διαρροές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν το 110% του όγκου του μεγαλύτερου δοχείου το οποίο είναι, συνήθως, αποθηκευμένο.

Οι μέγιστες ποσότητες για την αποθήκευση σε ερμάριο πρέπει να είναι:

 1. όχι περισσότερο από 50 λίτρα για εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτα προϊόντα ή εύφλεκτα υγρά, με σημείο ανάφλεξης κάτω από τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου εργασίας
 2. όχι περισσότερο από 250 λίτρα για άλλα εύφλεκτα υγρά με υψηλότερο σημείο ανάφλεξης.


ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Διατηρείτε τα καπάκια στα δοχεία και κρατήστε τα κλειστά για να µην διαφεύγουν οι ατµοί.
 2. Αντιµετωπίστε τα κενά εύφλεκτα δοχεία υγρού µε τον ίδιο τρόπο όπως τα γεµάτα.
 3. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα χρησιµοποιώντας γάντια νιτριλίου µίας χρήσης ή παρόµοια.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ  

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.