Η ανύψωση του αυτοκινήτου
ανύψωση

Η ανύψωση του αυτοκινήτου

Η εργασία κάτω από αυτοκίνητο που στηρίζεται σε ανυψωτικό ή γρύλο είναι μία εργασία επικίνδυνη και ο σωστός τεχνίτης πρέπει να δίνει προσοχή σε σημεία που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.

Η πτώση ενός αυτοκινήτου από το ανυψωτικό εκτός από τις υλικές ζημιές που πάντα αποκαθίστανται μπορεί να προκαλέσει και σωματικές βλάβες που δεν αποκαθίστανται πάντα.

Ο χώρος του συνεργείου είναι ένας χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος για να γίνονται διάφορες εργασίες χωρίς να κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι σε αυτόν. Παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η απροσεξία είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες στην πρόκληση ατυχημάτων.

Για κάθε εργασία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο εργαλείο και να ακολουθούμε τον ασφαλή δρόμο, ακόμη και αν είναι χρονοβόρος ή κοπιαστικός. Πρέπει πάντοτε να μελετάμε με προσοχή τους πιθανούς κινδύνους που ενδεχομένως να μην είναι και τόσο διακριτοί.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν κάτω από το αυτοκίνητο δεν είναι λίγες και ο τεχνικός έχει αρκετές εναλλακτικές λύσεις για να βρει πρόσβαση έτσι ώστε να εργαστεί με ευκολία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε:

 1. Τρίποδα
 2. Ανυψωτικό
 3. Λάκκος

Κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές έχει τα πλεονεκτήματά της, αλλά κρύβει και τους κινδύνους της. Η ανύψωση του αμαξώματος γίνεται είτε με γρύλο, οπότε ασφαλίζουμε το αυτοκίνητο με τρίποδα, είτε με ανυψωτικό μηχάνημα. Άσχετα με τον τρόπο ανύψωσης ο τεχνικός πρέπει να γνωρίζει ότι η εργασία κάτω από το αυτοκίνητο εμπεριέχει ένα σχετικό ρίσκο λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας.

Ανύψωση αυτοκινήτου με γρύλο


Τα κυριότερα σημεία που πρέπει να προσέξει ο τεχνικός είναι:

 1. Η τοποθέτηση του γρύλου πρέπει να γίνεται στο σωστό σημείο. Εάν τοποθετηθεί σε σημεία που δεν υπάρχει αντίστοιχη αντοχή ή υπάρχει διάβρωση από οξείδωση, υπάρχει κίνδυνος να υποχωρήσει η λαμαρίνα. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προτείνουν σημεία όπου πρέπει να πιάνει ο γρύλος σε μία εργασία ανύψωσης. Αυτά εκτός από τα τεχνικά εγχειρίδια αναφέρονται και στον οδηγό χρήσης του αυτοκινήτου. Το έδαφος όπου χρησιμοποιείται ο γρύλος, πρέπει να είναι επίπεδο και να μην παρουσιάζει σαθρότητες, γιατί υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης.
 2. Δεν πρέπει να έχουμε τραβηγμένο χειρόφρενο στα αυτοκίνητα που ανυψώνουμε. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει περιθώριο να κυλήσει λίγο.
 3. Ποτέ δεν εργαζόμαστε κάτω από αυτοκίνητο που είναι ανυψωμένο σε γρύλο και δεν έχουμε τοποθετήσει κάτω από αυτό τρίποδα για προστασία.
 4. Εργαζόμενοι κάτω από το αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιούμε ξαπλώστρα και να μην ξαπλώνουμε στο έδαφος.
 5. Όταν εργαζόμαστε κάτω από ένα αυτοκίνητο, σε ξαπλώστρα, δεν πρέπει να εξέχουν, του περιγράμματος του αυτοκινήτου, μέλη μας. Είναι σύνηθες το ατύχημα να χτυπήσει κάποιος στα πόδια, που εξέχουν, και κάποιος άλλος εργαζόμενος δεν έχει δει.
 6. Εργαζόμενοι κάτω από ένα αυτοκίνητο, φροντίζουμε να μην στάζουν επάνω μας υγρά όπως λάδια, υγρά φρένων, αντιψυκτικά, κλπ. Επίσης φροντίζουμε ώστε τα εξαρτήματα που αποσυναρμολογούμε να μην πέσουν επάνω μας και μας τραυματίσουν. Εάν τα αντικείμενα είναι μεγάλου βάρους, (κιβώτια ταχυτήτων, κινητήρες, κλπ ), τα υποστηρίζουμε με δεύτερο γρύλο.

Τα ανυψωτικά

Στα σύγχρονα συνεργεία η ανύψωση των αυτοκινήτων γίνεται με την χρήση ανυψωτικών. Αυτά μπορεί να είναι μονοκόλωνα, δικόλωνα, τετρακόλωνα, ή ψαλιδωτά. Τα τελευταία είναι αρκετά εύχρηστα και ιδιαίτερα ασφαλή.


Άσχετα από τον τύπου του χρησιμοποιούμενου ανυψωτικού, ο τεχνικός πρέπει να προσέξει μερικά σημεία:

 1. Το χρησιμοποιούμενο ανυψωτικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανυψώσει το βάρος του αντίστοιχου αυτοκινήτου.
 2. Η τοποθέτηση του ανυψωτικού πρέπει να έχει γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο, μιας και ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι πάντα υπαρκτός σε κάθε ηλεκτρική συσκευή.
 3. Το ανυψωτικό πρέπει να συντηρείται στα διαστήματα που ο κατασκευαστής του ορίζει.
 4. Όταν χρησιμοποιείτε δικόλωνο ανυψωτικό χρειάζεται προσοχή στη θέση ισορροπίας. Οι βραχίονες του ανυψωτικού απαιτούν ρύθμιση και διαφορετική για κάθε αυτοκίνητο, ανάλογα με τις διαστάσεις του.
 5. Η ελαστική κεφαλή των άκρων των βραχιόνων πρέπει να προσαρμόζεται στα σημεία στήριξης του πλαισίου που προβλέπει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.
 6. Δεν πρέπει να εργαζόμαστε κάτω από αυτοκίνητο σηκωμένο σε ανυψωτικό, εάν δεν ενεργοποιήσουμε το φρένο ασφαλείας.
 7. Στα τετρακόλωνα και στα ψαλιδωτά, δεν πρέπει να αφαιρούμε τις ασφάλειες που αποτρέπουν στο αυτοκίνητο να κυλήσει έξω από το ανυψωτικό.
 8. Ο χώρος εργασίας κάτω από το ανυψωτικό πρέπει να είναι πάντα καθαρός. Μετά το τέλος κάθε εργασίας ο τεχνικός πρέπει να απομακρύνει παλαιά ανταλλακτικά, εργαλεία και να σκουπίζει τυχόν υγρά που έχουν πέσει στο δάπεδο.
 9. Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται όταν ανυψώνουμε αυτοκίνητο υβριδικό ή αυτοκίνητο με αέριο καύσιμο. Πρέπει να εξακριβώσουμε προσεκτικά τα σημεία από τα οποία διέρχονται οι σωλήνες καυσίμου ή τα καλώδια υψηλής τάσης, ώστε να τα αποφύγουμε κατά την ανύψωση.

Η νομοθεσία

Η σχετική νομοθεσία για την ασφαλή χρήση των ανυψωτικών σε συνεργεία αυτοκινήτων, έχει να ενημερωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Παρόλα αυτά οι οδηγίες που αναφέρει είναι:

Η’. ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ : Επί των ανυψωτήρων δέον να τηρώνται οι εξής κανόνες:

 1. Ο χειρισµός των υδραυλικών ανυψωτήρων οχηµάτων να γίνεται αποκλειστικώς παρ’ ειδικού πεπειραμένου προσώπου του αυτοκινητοστασίου.
 2. Να ενεργείται τακτικότατα λεπτομερής επιθεώρηση του όλου συστήµατος του ανυψωτήρος και των σωληνώσεων αυτού προς αποτροπήν διαφυγών.
 3. Οσάκις ο ανυψωτήρ δεν είναι εν λειτουργία η βάννα εκκενώσεως προς κάθοδον να µείνει ανοιχτή προς αποτροπή ενδεχοµένης αυτοµάτου ανυψώσεως του εµβόλου συνεπεία διαφυγών.
 4. Εάν ήθελε παρατηρηθή οιαδήποτε ένδειξις ανωµάλου λειτουργίας του ανυψωτήρος (ως π.χ. απότοµος άνοδος, ασταθής λειτουργία κλπ.) ο ανυψωτήρ να καταβιβάζεται και να επιθεωρήται αµέσως.
 5. Το προς ανύψωσιν όχηµα µετά την τοποθέτησιν επί των τροχών ή των ανυψωτικών επιπέδων να σταθεροποιήται αποτελεσµατικώς προ παντός χειρισµού ανυψώσεώς του, δι’ ειδικών σφηνών αντιθέτως τοποθετουµένων ή ειδικής σταθεράς προσδέσεως προς αποτροπήν παντός ενδεχοµένου µετακινήσεώς του.
 6. Απαγορεύεται απολύτως η παραµονή οιουδήποτε ατόµου εντός του αυτοκινήτου καθ’ ον χρόνον τούτο είναι εν ανυψώσει.
 7. Εις περίπτωσιν ανυψώσεως αυτοκινήτου διά φορητών γρύλλων και ως τοιούτοι δέον να προτιµώνται οι έχοντες µακρούς βραχίονας, πρέπει να εδράζωνται επί στερεού εδάφους, η κεφαλή των να είναι απολύτως κατακόρυφος και η επ’ αυτής στήριξις του αυτοκινήτου τοιαύτη ώστε να αποκλείεται η ολίσθησις αυτού.
 8. Το επί του αυτοκινήτου εκλεγόµενον σηµείον επαφής του γρύλλου διά την ανύψωσίν του να είναι κατάλληλον ώστε να αποκλείεται υποχώρησις ή ολίσθησις αυτού.
 9. Οι επί του εδάφους παραµένοντες εν επαφή τροχοί του αυτοκινήτου προ της ανυψώσεως τούτου διά φορητών γρύλλων να ακινητοποιούνται διά καταλλήλων υποστηριγµάτων (τάκων) ώστε να αποκλείεται οριζοντία µετακίνησις αυτών.
 10. Ο φορητός γρύλλος να έχη διάταξιν συγκρατήσεώς του εις την θέσιν ανυψώσεως ώστε να αποκλείεται ενδεχοµένη υποχώρησις (ασφάλεια).
 11. Μετά την ανύψωσιν αυτοκινήτου καθ’ οιονδήποτε τρόπον και προ της ενάρξεως οιασδήποτε εργασίας επ’ αυτού, το αυτοκίνητον να υποστηρίζεται διά υποστηριγµάτων (τάκων) ή φορητών τριπόδων ή καβαλέτων καταλλήλου σχήµατος και µεγέθους προς αποφυγήν παντός ενδεχοµένου απροόπτου, καθόδου ή κλίσεως του ανυψωτικού µέσου και εξ’ αυτού και του αυτοκινήτου.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.