ασφάλεια

Κίνδυνοι από την μπαταρία

14/06/2017
Η μπαταρία είναι ίσως το εξάρτημα του αυτοκινήτου που δέχεται τις περισσότερες εργασίες συντήρησης και διάγνωσης από οποιοδήποτε άλλο. Οι κίνδυνοι όμως από τις μπαταρίες μολύβδου που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα είναι σημαντικοί και δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Ο ρόλος της μπαταρίας σε ένα αυτοκίνητο είναι πολύ σημαντικός, δίνει ρεύμα στη μίζα και στο σύστημα διαχείρισης του κινητήρα, στο σύστημα ανάφλεξης και στο σύστημα ψεκασμού, ώστε να ξεκινήσει ο κινητήρας. Καλύπτει τις ανάγκες για ρεύμα όταν οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερο από αυτό που μπορεί να δώσει η γεννήτρια και εξομαλύνει τις μεταβολές τάσης τη στιγμή που ενεργοποιούνται διάφοροι καταναλωτές, όπως για παράδειγμα ο κλιματισμός, η μονάδα του ABS κλπ.
Η μπαταρία σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο αποτελεί όργανο ζωτικής σημασίας και ο ρόλος της ολοένα και γίνεται σημαντικότερος. Κρύβει όμως και αρκετούς κινδύνους και πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτούς.


Μία μπαταρία μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε άνθρωπο από δύο αιτίες:

 1. Από τον ηλεκτρολύτη που περιέχει
 2. Από τα εκρηκτικά αέρια που παράγονται κατά την φόρτιση – εκφόρτιση.

Χημικά εγκαύματα

Αν πέσει ηλεκτρολύτης σε μάτι πρέπει άμεσα να πλυθεί με νερό, ή έστω κάποιο υγρό «κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση» όπως νερό, γάλα, αναψυκτικό, χυμό, κλπ, ό,τι βρίσκεται άμεσα. Στη συνέχεια, σε τρεχούμενο νερό πρέπει να γίνει πλύση για τουλάχιστον 15 λεπτά συνεχόμενα.

Στα ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων η ύπαρξη συσκευής οφθαλμοπλύντη είναι απαραίτητη, αλλά αν αυτή δεν υπάρχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψύκτης που εξασφαλίζει ροή νερού προς τα επάνω, ή να υπάρχει τοποθετημένη βρύση ανάποδα.

Μετά τις πρώτες βοήθειες, το άτομο πρέπει να επισκεφτεί τον οφθαλμίατρο, όσο το δυνατόν συντομότερα. Μην τοποθετήσετε στο μάτι γάζες ή επιδέσμους.

Όποιος φορά φακούς επαφής δεν πρέπει να επιχειρήσει να τους βγάλει. Θα φύγουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια της πλύσης.

Εάν εκτός από τον ηλεκτρολύτη υπάρχει και πληγή στο μάτι, η επίσκεψη στο γιατρό είναι επιτακτική. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε αντικείμενα που ενδεχομένως έχουν σφηνωθεί στο μάτι. Μπορεί να προκαλέσετε μεγαλύτερη ζημιά.

Προφυλάξεις ασφαλείας

 1. Όταν κάνουμε έλεγχο σε μία μπαταρία, εργαζόμαστε κοντά της, κάνουμε επιθεώρηση ή δίνουμε ρεύμα από άλλη μπαταρία, πρέπει να λαμβάνουμε κάποιες προφυλάξεις, ώστε να αποφύγουμε ατυχήματα ή τραυματισμούς, ιδιαίτερα στα μάτια.
 2. Φοράμε προστατευτικά γυαλιά (ANZI Z-87.1)
 3. Δε χρησιμοποιούμε γυμνή φλόγα, όπως σπίρτα ή αναπτήρα. Στα αέρια που παράγονται από μία μπαταρία συνυπάρχουν υδρογόνο και οξυγόνο, που εύκολα μπορεί να αναφλεγούν και να σκάσει η μπαταρία.
 4. Κάνουμε οπτικό έλεγχο της μπαταρίας για ρήγματα, διαβρώσεις και χαλαρά καλώδια, κάθε φορά που ανοίγουμε το καπό ενός αυτοκινήτου στο συνεργείο.
 5. Εάν χρειαστεί να δώσουμε ρεύμα σε μία μπαταρία από έξω, τα καλώδια πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση χωρίς διαβρώσεις. Οι ενώσεις τους πρέπει να βρίσκονται επίσης σε καλή κατάσταση και να μην υπάρχουν επισκευές με μονωτική ταινία κλπ.
 6. Φροντίζουμε να μην πέφτουν στον χώρο κοντά στην μπαταρία που φορτίζεται μεταλλικά αντικείμενα (όπως κλειδιά, κατσαβίδια, κλπ), καθώς μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες με δυσάρεστα αποτελέσματα.
 7. Όταν κάνουμε έλεγχο, επιθεώρηση ποτέ να μην βρίσκεται το πρόσωπό μας πάνω από την μπαταρία, ακόμη και όταν φοράμε προστατευτικά γυαλιά. Μία μπαταρία μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγμή και να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στο πρόσωπό ή στο σώμα μας.
 8. Εάν πιέζουμε το κέλυφος μίας μπαταρίας, υπάρχει πάντα πιθανότητα να πεταχτεί θειικό οξύ από τους αγωγούς αναθυμιάσεων. Θα πρέπει να είσαστε πάντοτε προσεκτικοί.
 9. Οι παλιές μπαταρίες πρέπει να χειρίζονται με προσοχή. Μόνο εξειδικευμένες εταιρείες ανακύκλωσης πρέπει να τις απομακρύνουν από το συνεργείο.

Η νομοθεσία

Η νομοθεσία προβλέπει μέτρα ασφαλείας για τον χειρισμό μπαταριών στο συνεργείο ή εάν προτιμάτε των ηλεκτρικών συσσωρευτών. Συγκεκριμένα προβλέπει:

Ι’. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΑΙ: ∆έον να τηρώνται τα κάτωθι µέτρα:

 1. Η συντήρησις ή φόρτωσις των ηλεκτρικών συσσωρευτών να γίνεται εις ειδικόν κεχωρισµένον κατάλληλον χώρον καλώς αεριζόµενον και εξαεριζόµενον δι’ ειδικών εξαεριστήρων.
 2. Εις τον χώρον των συσσωρευτών απαγορεύεται το κάπνισµα, δέον δε καταβάλλεται προσπάθεια ίνα αποφεύγεται η παραγωγή σπινθήρων, απαγορευοµένης της προχείρου τάσεως διά βραχυκυκλώσεως και σπινθηρισµών µέσω εργαλείων χειρός. Η δοκιµασία δέον να εκτελήται απαραιτήτως διά καταλλήλων οργάνων (βολτόµετρον µε αντίστασιν) µε το οποίον οφείλει να είναι εφοδιασµένον το συνεργείον.
 3. Το δάπεδον του διαµερίσµατος των συσσωρευτών να είναι επιστρωµένον µε υλικόν ανθεκτικόν εις την επίδρασιν του θειϊκού οξέος και άφλεκτον.
 4. Η όλη ηλεκτρική εγκατάστασις του χώρου των συσσωρευτών να είναι απολύτως σύµφωνος προς τους κανονισµούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 5. Τα καλώδια χαµηλής τάσεως να είναι µεµονωµένα, εν καλή καταστάσει και να συνδέωνται προς την ηλεκτρικήν πηγήν και τους προς φόρτισιν συσσωρευτάς µόνον διά καταλλήλων ακροδεκτών.
 6. Η δοκιµασία της πυκνότητος των υγρών των συσσωρευτών να γίνεται απαραιτήτως διά καταλλήλου υαλίνου σιφωνίου µετά αραιοµέτρου, απαγορευοµένης της δοκιµασίας διά χειρών.
 7. Τόσον το χρησιµοποιούµενον διά τους συσσωρευτάς απεσταγµένον ύδωρ, όσον και το θειϊκόν οξύ να διατηρώνται εντός καταλλήλων φιαλών, πάντοτε ασφαλώς κεκλεισµένων και φερουσών εµφανή επιγραφήν του περιεχοµένου των.
 8. Κατά την ετοιµασίαν, τον χειρισµόν και την µετάγγισιν των διαλυµµάτων διά συσσωρευτάς να λαµβάνωνται όλα τα µέσα αποτελεσµατικής προστασίας των µελών και των οφθαλµών των χειριζοµένων ατόµων διά καταλλήλων διοπτριών ή προτιµώτερον διά προσωπίδος, ήτις προφυλάσσει όχι µόνο τους οφθαλµούς αλλά και τους οδόντας εκ των ατµών Η2SO4 επιβάλλεται δε να χύνεται εις το ύδωρ το θειϊκόν οξύ, ουδέποτε δε το ύδωρ εις τούτο.
 9. Οι συσσωρευταί µεταφέρονται µόνον διά χειραµαξίων ή µετά την προσαρµογήν επ’ αυτών ειδικών χειρολαβών απαγορευοµένης της µεταφοράς των διά των χειρών.
 10. Εις τον χώρον των συσσωρευτών απαραιτήτως πρέπει να υπάρχη νιπτήρ µετά ρέοντος αφθόνου ύδατος ως και υλικά εξουδετερώσεως της επιδράσεως του θειικού οξέος.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.