ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ DENSO
Denso

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ DENSO

1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την επιχείρηση με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ (εφεξής «Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας») σε συνεργασία με την DENSO EUROPE B.V. (εφεξής «Διοργανωτής»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιονδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς τη δυνατότητα εξόδου από τη χώρα. Αποκλείονται οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας και του Διοργανωτή καθώς και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους.

3. Δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου έχουν μηχανικοί οχημάτων, ιδιοκτήτες συνεργείων, έμποροι ανταλλακτικών οχημάτων, στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου της επισκευής οχημάτων και γενικότερα όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτόν.

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής με τα προσωπικά του στοιχεία, υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης συμμετοχής και να ακολουθήσει τους κανόνες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

5. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τη στιγμή της ανακοίνωσής του την 8η Δεκεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

6. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων θα πρέπει να διαβάσει τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού που είναι διαθέσιμοι με σύνδεσμο στη σχετική δημοσίευση Facebook του Διαγωνισμού, προκειμένου να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό.

7. Ο κάθε συμμετέχων υποχρεούται να διαβάσει τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού για να είναι δεκτή και έγκυρη η συμμετοχή του, όταν πρόκειται για την ηλεκτρονική συμμετοχή.

8. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Για να είναι έγκυρη μια συμμετοχή πρέπει ο συμμετέχων να έχει ακολουθήσει όλα τα βήματα που αναγράφονται στη Facebook δημοσίευση του Διαγωνισμού. Αναλυτικότερα, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει και τις 3 παρακάτω ενέργειες.

  • Εγγραφή στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκμάθησης DENSO E-learning League Of True Mechanics
  • Να έχει πατήσει like στη δημοσίευση Facebook του Διαγωνισμού
  • Να έχει αφήσει σχόλιο στη δημοσίευση Facebook του Διαγωνισμού

9. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων παρέχει δικαίωμα στους ιθύνοντες να αποκλείσουν κάθε συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

10. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού (δηλ. από 00:00:01 της 08-12-21 μέχρι τις 14:00:00 της 21-12-21). Οι συμμετοχές που λαμβάνονται μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού δεν θα θεωρούνται αποδεκτές προς συμμετοχή.

11. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) που τηρεί o Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας και θα αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό.

12. Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, κάθε Διαγωνιζόμενος συναινεί να λαμβάνει προωθητικά μηνύματα από τον Διοργανωτή και τον Υπεύθυνο προωθητικής ενέργειας. Οι Διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς, καθώς και να ζητήσουν την διόρθωση ή τη διαγραφή τους ή να υποβάλουν οποιαδήποτε αντίρρηση σε σχέση με την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ο συμμετέχων δια του παρόντος συναινεί στην εν λόγω χρήση των προσωπικών πληροφοριών για αυτούς τους σκοπούς. Ο κάθε Συμμετέχων πάσα στιγμή μπορεί να επιλέξει να μη λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία κάνοντας κλικ στο σχετικό κουτάκι (tickbox) “Διαγραφή” (Unsubscribe), το οποίο εμφανίζεται σε όλα ανεξαιρέτως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) έχει τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

13. Οι νικητές των δώρων θα ανακηρυχθούν μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί στις 21 Δεκεμβρίου από τον Διοργανωτή παρουσία συμβολαιογράφου. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν.

14. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές. Οι δέκα (10) νικητές θα δικαιούνται από μία προπληρωμένη δωροκάρτα από την εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers Α.Ε.Β.Ε.». Τυχόν έξοδα πέραν των παραπάνω θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε ευθύνης του Διοργανωτή και του Υπεύθυνου της προωθητικής ενέργειας για κάλυψη εξόδων πέραν των προαναφερομένων.

15. Οι νικητές θα ενημερωθούν ιντερνετικά εντός 48 ωρών από την κλήρωση. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Επίσης, οι νικητές θα κληθούν εντός 48 ωρών να γνωστοποιήσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των δώρων. Οι νικητές είναι επίσης υπεύθυνοι για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που θα προσκομίσουν. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με κάποιον/ους από τους νικητές ή άρνησης εξακρίβωσης ή γνωστοποίησης των στοιχείων τους, θα ειδοποιούνται οι αντίστοιχοι επιλαχόντες της κλήρωσης με βάση τη λίστα των ονομάτων της κλήρωσης.

16. Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου των νικητών σε μέρος που θα υποδείξει ο Διοργανωτής.

17. Επίσης, ο νικητής που δεν έχει παραλάβει το δώρο του μέσα σε διάστημα που θα ορίσει ο Διοργανωτής, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επ’ αυτού και ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας και ο Διοργανωτής απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Σε περίπτωση διεκδίκησης δώρου από περισσότερους συμμετέχοντες, το δώρο θα απονέμεται κατά την απόλυτη κρίση των ιθυνόντων.

18. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα https://autospecialist.gr και στο περιοδικό AutoSpecialist.

19. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμμή επικοινωνίας του περιοδικού AutoSpecialist τηλ. 2102138019, για να μάθουν λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό.

20. Τα ως άνω Δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν, δεν ανταλλάσσονται, δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.

21. Τα ως άνω Δώρα είτε θα χορηγούνται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνονται, κατά την κρίση του Διοργανωτή και του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας, και για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που ο νικητής δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, (δ) αν ο νικητής δεν προσκομίσει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του, κατά την παραλαβή του Δώρου. Σε περίπτωση που συντρέχει κάποιος από τους ως άνω λόγους, ο Διοργανωτής και ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας έχουν το δικαίωμα να προβούν στην ακύρωση της συμμετοχής του νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου.

22. Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας και ο Διοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσουν τον διαγωνισμό. Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας και ο Διοργανωτής διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώσουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα των διοργανωτριών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ..

23. Ο Διοργανωτής και ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή/και αποθετική ζημία που πιθανό να προκληθεί εις βάρος των νικητών ή/και του επιλαχόντων ή/και οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου από το Δώρο ή/και την εν γένει συμμετοχή του στον Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της παραλαβής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής και ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων. O νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο.

24. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου του Διοργανωτή ή του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας, οι τελευταίοι δικαιούνται να μην προσφέρουν στους νικητές τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

25. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των διοργανωτριών εταιρειών.

26. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

27. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από τον Υπεύθυνο προωθητικής ενέργειας για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αλλά και για την επικοινωνία των προσφορών / ενεργειών του Διοργανωτή και του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας στο μέλλον.

28. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και ειδικές προσφορές απευθείας στο email σας.